Vedtægter

1.0Navn og hjemsted
1.1Foreningens navn er Nordthy Jagtforening
1.2Foreningens hjemsted er Thisted Kommune, og virkeområdet er Nordthy og omegn.

2.0Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0Formål og opgaver
3.1Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.

4.0Optagelse
4.1Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0Ophør
5.1Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
5.2Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
5.4Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0Kontingent og hæftelse
6.1Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0Ordinær generalforsamling
7.1Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter (afløser sidste års).
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

8.0Ekstraordinær generalforsamling
8.1Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 (een) uges varsel.

9.0Afstemninger
9.1Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2Hvert medlem har én stemme.
9.3Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 (et) medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0Bestyrelsen
10.1Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2Bestyrelsen består af fem, seks eller syv medlemmer.
10.3Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.
10.4Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
10.5Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller et andet bestyrelsesmedlem begærer det.
10.6Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8Beslutninger ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0Tegningsret
11.1Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasseren.

12.0Formue og regnskabsår
12.1Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2Regnskabsåret går fra 1/12 - 30/11.

13.0Revision
13.1De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0Sammenslutning
14.1Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles jagtforening.

15.0Opløsning
15.1Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlememrs stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0Ikrafttræden
16.1Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling 19. december 1991 og godkendt af DJ 2. januar 1992, er senest ændret på en generalforsamling 26. januar 2006.

Der tages forbehold for trykfejl og lignende.